LA JUNTA DE GOVERNACIÓ
LA JUNTA DE GOVERNACIÓ: 

President: Josep-Antoni Tripiana pres.voluntarisllegat2018@gmail.com
Secretària, Direcció executiva, Relacions institucionals: Vanessa Cano secre.voluntarisllegat2018@gmail.com
Tresorer: Josep Maria Marin tresor.voluntarisllegat2018@gmail.com 
Vocalia de projectes i voluntariat. Director de projectes: Nacho De Las Cuevas voluntaris.voluntarisllegat2018@gmail.com dip.voluntarisllegat2018@gmail.com
Vocalia d'Esport adaptat: Eduard Manero eduard.manero@gmail.com
Vocalia del sector Social (ef): Romà Solé social.voluntarisllegat2018@gmail.com
Funcions: 
Aprovar les sol·licituds de persones jurídiques en qualitat de socis.

Donar explicacions a l'Assemblea i a la Comissio de la Transparència sobre l’administració́ i la gestió́ de la Junta de Governació 

Acceptar les comunicacions de baixes de socis. 

Decidir la baixa disciplinària i les altres sancions per faltes molt greus.

Regir, administrar i representar l'associació.  

Nomenar instructor o instructora d'un expedient de règim disciplinari. 
La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta de Governació, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.


Exercir el càrrec de Junta de Governació gratuïtament.


Els membres de la Junta de Governació exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits, fins a exhaurir el mandat de vuit anys.

El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques

b) incapacitat o inhabilitació

c) renúncia notificada a l’òrgan de govern

d) separació acordada per l’assemblea general

e) qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.

Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.


La Junta de Governació té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b)Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.

c)Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació

d)Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.

f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.

g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

i) Establir àrees de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació i autoritzar els actes que aquestes àrees projectin dur a terme.

j) Nomenar els vocals de la Junta de Governació que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

-subvencions o altres ajuts

-l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana

l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 29.

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.La Junta de Governació, convocada prèviament pel president o per la presidenta o per la persona que el substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president la presidenta o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.


La Junta de Governació queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
Els membres de la Junta de Governació estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president o de la presidenta o del secretari o de la secretària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

La Junta de Governació pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.La Junta de Governació pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o àrees de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.


També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.Els acords de la Junta de Governació s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari o per la secretària i el president o presidenta. En iniciar-se cada reunió de la Junta de Governació, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.
Són pròpies del president o de la presidenta les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta de Governació.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta de Governació.

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.

d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta de Governació.

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari o per la secretària de l'associació.

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta de Governació.

El president o presidenta és substituït o substituïda, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident o vicepresidenta —si n’hi ha— o el vocal o la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.El tresorer o tresorera té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president o per la presidenta, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

La Junta de Governació pot delegar l'aprovació del pagament de les factures en el dia a dia de les seves tasques fins a la propera convocatòria de la Junta de Governació, si les despeses són relatives a les despeses aprovades per l'Assemblea.

La Junta de Governació pot delegar l'aprovació de transferències entre partides pressupostàries del pressupost aprovades per l'Assemblea sempre que aquestes no superin el 10% de desviació pressupostària i atenguin al pagament de factures que comprometin el normal desenvolupament de l'Associació.El secretari o secretària ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta de Governació, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.La creació i constitució de qualsevol comissió o grup o àrea de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta de Governació i explicar les activitats que es proposen dur a terme.La Junta de Governació s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups o àrees de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Comentaris