L'ASSEMBLEAASSEMBLEA GENERAL ANUAL DE SOCIS: 31 DE GENER DE 2019. 
*Consulteu l'espai Transparència per estar al dia de l'Associació pel què fa a l'acompliment dels punts de l'assemblea i objectius. 

LA PROPERA ASSEMBLEA ORDINÀRIA TINDRÀ LLOC EL 31 DE GENER DE 2020.

PER TAL DE MANTENIR-VOS INFORMATS SOBRE LA GESTIÓ DE L'ASSOCIACIÓ, US CONVIDEM A VISITAR L'ESPAI DE TRANSPARÈNCIA, ON TRIMESTRALMENT PENJAREM L'INFORME DE LA COMISSIÓ DE LA TRANSPARÈNCIA. L'ASSEMBLEA:
Màxim òrgan decisori de l'Associació. 
La propera convocatòria d'assemblea de socis és prevista el 31 de gener de 2020 a les 18h a la seu social.

Composició: Tots els socis. 

Funcions, segons normativa: 
Per integrar-se a l’associació́ cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta de Governació, la qual prendrà̀ una decisió sobre la petició́ en la primera reunió́ que tingui lloc i la comunicarà̀ a l’assemblea general més immediata.


Són drets dels membres de l’associació́:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació́ o per exercir càrrecs de la Junta de Governació. L'assemblea podrà determinar requisits no discriminatoris i que no contravinguin les lleis, en les candidatures personals presentades, si és el cas, als càrrecs de Junta de Governació, convocades a eleccions, o per proposta de remoció de president o presidenta, secretari o secretària i tresorer o tresorera, acordada per assemblea.
 3. Exercir la representació́ que se'ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació́, d'acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta de Governació tot el que considerin que pugui contribuir a fer mes plena la vida de l’associació́ i més eficaç̧ la realització́ dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració́ i la gestió́ de la Junta de Governació o dels mandataris de l’associació́.
 7. Esser escoltats prèviament a l’adopció́ de mesures disciplinaries.
 8. Rebre informació́ sobre les activitats de l’associació́.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació́ estableixi o tingui a la seva disposició́.
 10. Formar part dels grups o àrees de treball.
 11. Posseir un exemplar dels estatuts.
 12. Consultar els llibres de l’associació́.

Són deures dels membres de l’associació́:

 1. Comprometre's amb les finalitats de l’associació́ i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’associació́ amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.

 1. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 2. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació́.

Són causes per ser donat de baixa de l’associació́:

1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió́ a la Junta de Governació.

 1. No satisfer les quotes fixades.
 2. No complir les obligacions estatutàries.
 1. L'Assemblea General és l’òrgan sobirà̀ de l’associació́; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’associació́, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

L'Assemblea General té les facultats següents:
a) Aprovar, si escau, la gestió́ de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.

b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.

c) Modificar els estatuts.

d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació́ o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació́.

e) Acordar la transformació́, la fusió́, l’escissió́ o la dissolució́ de l’associació́.

f) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.

g) Sol·licitar la declaració́ d’utilitat publica.

h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.

i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també́ les altes i les baixes d'associats i associades per una raó́ diferent de la separació́ definitiva.

j) Ratificar, si escau, la baixa disciplinària i les altres sancions imposades per la Junta de Governació per faltes molt greus.

k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.


L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.
L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels socis o sòcies; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.


L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.

La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada de socis i sòcies que ha de tenir l'associació.

Les reunions de l'Assemblea General les presideix el president o la presidenta de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o la vicepresidenta, o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari o secretària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta de Governació.

El secretari o la secretària redacta l'acta de cada reunió, que ha de signar junt amb el president o la presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista dels assistents.

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis i sòcies al local social.L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de socis i sòcies presents o representats.

El 10 % dels socis o sòcies poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.
Acords de l'Assemblea: 
 1. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis o sòcies presents o representats.
 2. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars, la integració en una de ja existent, la disposició o alienació de béns, la remoció de la Junta de Governació, la modificació de l'ideari de l'Associació, la modificació de la comissió de transparència, la modificació dels objectius de l'associació i la modificació del projecte de treball de la Junta de Governació, es requereix una majoria qualificada dels socis i sòcies presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l'elecció de la Junta de Governació, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats (més vots a favor que en contra).
 3. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els socis i sòcies ho autoritzin expressament.
 4. L'assemblea acorda reservar vocalies vacants de ser ocupades i per tant no registrades a l'acta fundacional però sí aprovades en assemblea, així com el càrrec de vicepresident o vicepresidenta, per tal d'oferir participació en els òrgans de govern a aquells nous socis adequats i convenients que sorgeixin una vegada registrada l’associació i fruit de les campanyes de captació de socis, que haurà de comunicar a les administracions haver aprovat en assemblea, amb la modificació de càrrecs pertinent, mitjançant model normalitzat.
    
  L'assemblea pot acordar la separació del soci de l'Associació.   Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant. 


Comentaris