NORMATIVA
EL NOSTRE IDEARI, La identitat de l'entitat:


 

El nostre projecte de gest:
  

Els nostres estatuts:  
 

Procediment sancionador:
 

Normativa marc: 
LLEI ORGÀNICA 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació. («BOE» 73,
de 26-3-2002.)

LLEI 6/1996, de 15 de gener, del voluntariat. («BOE» 15, de 17-1-1996.)
LLEI 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
LLEI 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme.
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 

Comentaris